fbpx

kontakt@pozatrasa.pl
+48 22 350 73 46

regulamin usługi newsletter

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.

Operatorem Usługi jest Poza Trasą Adventure Łukasz Odzimek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Mieszka Starego 4/2, REGON: 381269280, NIP: 5732393214.

Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp Internetu oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

PRZEDMIOT USŁUGI

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomości dotyczących ofert z wyjazdami, informacjami o firmie, poradami, artykułami i zdjęciami dotyczącymi podróży przygotowanych przez Operatora oraz partnerów.

Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu zapisu, w celu jego otrzymywania.

Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, zgodnie z harmonogramem wysyłek ustalonym przez Operatora Usługi.

WARUNKI KORZYSTANIA

Usługa Newsletter jest bezpłatna.

Korzystać z usługi Newsletter może każdy Uzytkownik, który na stronie internetowej www. Pozatrasa.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.

Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

CZAS TRWANIA

Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, wysyłając email na adres kontakt@pozatrasa.pl.

Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.

Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

DANE OSOBOWE

Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.

Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter (informowania o produktach i usługach dostępnych w ofercie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter. Po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami).

Operator Usługi zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://pozatrasa.pl/polityka-prywatnosci/

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@pozatrasa.pl.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis występujących nieprawidłowości, a także oczekiwań rozwiązania reklamacji.  Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

PRAWO DO ZMIANY

Poza Trasą Adventure Łukasz Odzimek zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika po upływie terminu podanego w informacji o jego zmianie przesłanej w drodze wiadomości e-mail na adres podany podczas rejestracji (w tym w formie informacji zawartej w Newsletterze), jednak nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania informacji o zmianie i o ile w tym czasie Użytkownik nie oświadczy, że rezygnuje z usługi Newsletter.